پرسش های عمومی

بازگشت به ایران: آیا به برگشتن به ایران به طور جدی فکر می‌کنید؟
کمک به پیشرفت ایران: آیا کمک به پیشرفت ایران، بخشی از دغدغه‌های اصلی شما تلقی می‌شود؟
همکاری در فعالیت‌های مرتبط با ایران: در صورت حضور در خارج از ایران، آیا علاقه‌مند هستید در فعالیت‌هایی مرتبط با ایران همکاری داشته باشید؟