خلاصه و جمع بندی

موانع برگشتن به ایران: به طور نسبی کدام مانع وزن بیشتری در عدم بازگشت شما به ایران دارد؟
انگیزه‌های برگشتن به ایران: به طور نسبی کدام انگیزه وزن بیشتری در تصمیم شما خواهد داشت؟
احتمال برگشتن به ایران در 5 سال آینده: با توجه به تمام انگیزه‌ها و موانعی که وجود دارد، چقدر محتمل می‌دانید که در 5 سال آینده به ایران برگردید؟ ( 1: اصلا محتمل نیست - 10: حتما به ایران برمی‌گردم.)