زندگی شخصی

پدر و مادر و فامیل برای من خیلی زحمت کشیده اند و دوست دارم در روزگار میانسالی و پیری که به من نیاز دارند در کنارشان باشم.
من به دلایل مسائل مذهبی دوست دارم در ایران زندگی کنم.
زندگی در ایران حلقه های دوستانه همدلانه و صمیمانه تری برای من فراهم میکند.
من ایران را محیط مناسب تری برای زندگی و رشد خودم و خانواده ام میدانم.
تصور زندگی در غرب در دوران میان سالی و پیری برایم ناخوشایند است.