مشکلات اقتصادی

در آمدها در ایران نسبت به کشور های دیگر کم است و کفاف یک زندگی مناسب را نمیدهد. من دوست دارم زمانی که به ایران برمیگردم، تا حد خوبی استقلال مالی داشته باشم و بتوانم یک زندگی متناسب با توجه به شئون اجتماعی خودم داشته باشم.
با توجه به شرایط ایران برای من خرید مسکن ممکن نیست. اجاره و رهن هم با توجه به درآمد کم در بدو ورود دشوار خواهد بود.
تصور شما از شرایط مالی مناسب در ایران چیست؟ برای شما «حداقل» حقوق ماهیانه برای یک زندگی مناسب چقدر است؟