مشکلات شغلی

من در مورد شغل خودم در بدو بازگشت مطمئن نیستم. اگر میدانستم که هنگامی که به ایران برمیگردم برای ۳-۴ سال اول شغل مناسبی خواهم داشت، به ایران برمیگشتم.
من در این مدت که خارج از ایران بوده ام برای ساختن شغل خود و پیشرفت شغلی تلاش زیادی کرده ام. اگر به ایران برگردم، پیشرفتهای شغلی که اینجا داشته ام فایده چندانی ندارند و باید از اول شروع کنم.
من چند سال است که خارج از ایران بوده ام و شبکه ی ارتباطی قوی ای در ایران ندارم و به نظرم موفقیت در ایران بدون شبکه ای از افراد ممکن نخواهد بود.
مسائلی مثل زد و بندهای کاری، عدم تناسب موقعیت افراد با شایستگی هایشان، وابستگی زیاد بازار به دولت و بعضی نهادهای قدرت و ... چشم انداز روشنی از کار در ایران ترسیم نمیکند.
من دوست دارم کسب و کار جدیدی ایجاد کنم و به نظر می رسد فرصت های زیادی برای شروع کسب و کار در ایران هست، اما ثبات در قوانین وجود ندارد و تغییرات غیرقابل پیش بینی در قوانین روی موفقیت کسب و کارها تاثیر گذار است.