مشکلات در فضای آکادمیک

رشته تخصصی من نیازمند امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی گسترده ای است که در حال حاضر در ایران موجود نیست و در آینده ی نزدیک هم امیدی به تحقق آن نیست.
هدف اصلی من عضویت هیات علمی است. طولانی و نامشخص بودن فرایند جذب در دانشگاه ها (برای مثال مسئله گزینش) باعث نگرانی من می شود.
من دوست دارم که نتیجه ی تحقیقاتم در دانشگاه وارد صنعت شود و به بار بنشیند، اما در ایران ارتباط بین صنعت و دانشگاه بسیار ضعیف است.
من دوست دارم تحقیقاتم را در حد پیشرفته ادامه بدهم و بتوانم ارتباطم با محافل علمی دنیا را حفظ کنم. برگشتن به ایران این ارتباط را برایم دشوار می کند.
به طور کلی سطح علمی و تحقیقاتی ایران در رشته ی من پایین تر از سطح جهانی است، و به همین دلیل کار علمی در دانشگاه های ایران برایم راضی کننده نیست.