مشکلات شخصی

اکثر دوستان من دیگر در ایران نیستند. اگر به ایران برگردم احساس تنهایی میکنم و این موضوع مرا دلسرد میکند.
مواردی مثل ترافیک و آلودگی هوا و به طور کلی کیفیت پایین زندگی در ایران و از طرفی تمرکز تمام امکانات در تهران، یکی از موانع اصلی بازگشت من به ایران است.
من به دلایل مختلف دوست ندارم فرزندانم در ایران بزرگ شوند.
مشکل سربازی یکی از موانع اصلی بازگشت بلند مدت من به ایران است.
اگر به ایران برگردم، در حالی که اکثر دوستان و هم دوره ای هایم در خارج از ایران در حال پیشرفت در کارشان هستند، احساس عقب ماندن از جریان می کنم.