مشکلات فرهنگی-اجتماعی و سیاسی

شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران مرا آزار میدهد. مسائلی مانند عدم رعایت حقوق دیگران، برخی قانون های ناعادلانه، نبود آزادی های اجتماعی، دخالت در کار دیگران و بسیاری از مسائلی که هر فردی به طور روزمره با آنها سر و کار دارد برای من آزار دهنده است.
من به پایداری شرایط سیاسی ایران خوشبین نیستم و نگرانی از آینده سیاسی بلندمدت ایران یکی از موانع اصلی برگشت من است.
محدودیتهای اینترنت، سرعت پایین و فیلترینگ سایتها دسترسی مرا به اطلاعات کاسته و مانع فعالیت موثر من میشود.
با وجود تحریم ها توسعه ی بسیاری از فعالیت های علمی و صنعتی در ایران محدود خواهند ماند. بنابراین توقف یا ادامه ی تحریم ها در تصمیم من موثر است.
در محیط های کاری و جامعه ی ایران نگاه تبعیض آمیزی به زنان وجود دارد. محدودیت های اجتماعی زنان برای من آزاردهنده است.