ملاحظات شغلی

هزاران نفر در حد و اندازه های توانایی من در آمریکا و اروپا هستند. کاری که من در خارج از کشور انجام میدهم در عین حال که مفید و کارآمد است ولی درکل اثر ناچیزی دارد. من در خارج از ایران به اندازه کافی احساس موثر بودن نمیکنم. این باعث میشود انگیزه ام برای بازگشت به ایران بیشتر شود.
من فکر میکنم به دلیل اختلافات فرهنگی-زبانی، در شغل خودم در خارج از ایران از یک حدی بیشتر رشد نخواهم کرد.
با توجه به کم بودن افرادی با تحصیلات و تخصص من در کشور، فکر میکنم در بلند مدت فرد متمایز و بانفوذی خواهم بود. این احساس نفوذ و قدرت یکی از انگیزه های اصلی من برای بازگشت است.
من باور دارم که توانایی ها و استعدادهای من در ایران موثر خواهد بود و حضور من در ایران برای جامعه سود خواهد داشت. این احساس مفید بودن و تاثیرگذاری یکی از انگیزه های اصلی من برای بازگشت است.