احساس وظیفه نسبت به ایران

من به دلیل ملاحظات ایدئولوژیک برگشتن به ایران را برای خودم یک تکلیف میدانم.
من احساس میکنم که به ایران مدیونم و باید در بهتر شدن شرایط ایران سهمی داشته باشم. به همین دلیل فکر میکنم اگر در این راستا هیچ تلاشی نکنم در آینده پشیمان میشوم.