دلایل فرهنگی و اجتماعی

من با فرهنگ غربی احساس سنخیت نمیکنم، و زندگی در فرهنگ ایرانی را ترجیح میدهم.
من در ایران بزرگ شده ام و نسبت به آنجا احساس تعلق خاطر دارم . ایران را "خانه" و "وطن" خودم می دانم، ولی زندگی خارج از ایران همیشه برایم با حس "غربت" همراه است. به همین دلیل دوست دارم در ایران زندگی کنم.
من جهت گیری کلی سیاستهای کشورهای غربی را درست نمیدانم و نمیخواهم در پیشبرد چنین سیاست هایی نقش داشته باشم.